Na školskom Gitlabe budem zverejňovať úlohy riešené na cvičeniach

Obsah cvičení

Blok: Konkurentné programovanie I

  • Utorok 20.9.2022 Cvičenie 1 – Úvod do konkurentného programovania
  • Štvrtok 22.9.2022 Cvičenie 2 – Aktuálnosť a sprístupnenie stavu

Blok: Konkurentné programovanie II

Blok: Reaktívne programovanie

Blok: SOAP

Zdroje sú v separátnom Robovom portáli.

  • Štvrtok 27.10.2022 Cvičenie 3 – SOAP 1: Od webovej služby k WSDL. Tvorba webovej služby SOAP v Jave a JAX-WS 2.0. Nástroj SoapUI. 
  • Piatok 28.10.2022 Cvičenie 4 – SOAP 2: Od WSDL k webovej službe. Tvorba WSDL v prostredí Eclipse. Generovanie serverovského kódu.

Blok: Aktorový model

Zdroje sú v separátnom Robovom portáli.

  • Štvrtok 3.11.2022 Cvičenie 16 – Aktorový model a Akka Typed v jazyku Java a štýle Object-Oriented. Návrh aktorov, komunikácia medzi nimi: rozdeľovanie roboty a map-reduce. Návrh algoritmov pre aktory. Definovanie dátových typov pre správy a adaptovanie správ
  • Piatok 4.11.2022 Cvičenie 17 – Aktorový model II: škálovanie aktorov, pooly a supervízia.
  • Utorok 8.11.2022 Cvičenie 18 – Aktorový model III: distribuovaní aktori, akka cluster. Komunikácia v clusteri a vyhľadávanie aktorov

Blok: Message Brokery

Zdroje sú v separátnom Robovom portáli 

  • Štvrtok 10.11.2022 Cvičenie 19 – Message Brokery pre výmenu správ v distribuovaných systémoch. Všeobecný prehľad, architektúra. RabbitMQ ako štandardizovaný broker. Základné koncepty pre RabbitMQ – exchange, queues. Producenti a konzumenti správ.
  • Piatok 11.11.2022 Cvičenie 20 – RabbitMQ – komplexné smerovanie správ. Failover – manažment zlyhaných doručení. Posielanie štruktúrovaných správ. Acknowledgement – potvrdzovanie správ.
  • Utorok 15.11.2022 Cvičenie 21 – Apache Kafka – distribuovaný commit log a message broker. Základné koncepty – topicy, skupiny konzumentov, offsety. Produkovanie a konzumovanie správ. Škálovanie v Kafke a failover.