Na školskom Gitlabe budem zverejňovať úlohy riešené na cvičeniach

Obsah cvičení

Blok: Konkurentné programovanie I

  • Utorok 19.9.2023 Cvičenie 1 – Úvod do konkurentného programovania
  • Štvrtok 21.9.2023 Cvičenie 2 – Aktuálnosť a sprístupnenie stavu

Blok: SOAP

Zdroje sú v separátnom Robovom portáli.

  • Piatok 22.9.2023 Cvičenie 3 – SOAP 1: Od webovej služby k WSDL. Tvorba webovej služby SOAP v Jave a JAX-WS 2.0. Nástroj SoapUI. 
  • Utorok 26.9.2023 Cvičenie 4 – SOAP 2: Od WSDL k webovej službe. Tvorba WSDL v prostredí Eclipse. Generovanie serverovského kódu.

Blok: Konkurentné programovanie II

Blok: Reaktívne programovanie

Blok: Message Brokery

Zdroje sú v separátnom Robovom portáli 

  • Štvrtok 26. 10. 2023 Cvičenie 17 – Message Brokery pre výmenu správ v distribuovaných systémoch. Všeobecný prehľad, architektúra. RabbitMQ ako štandardizovaný broker. Základné koncepty pre RabbitMQ – exchange, queues. Producenti a konzumenti správ.
  • Piatok 27.10.2023 Cvičenie 18 – RabbitMQ – komplexné smerovanie správ. Failover – manažment zlyhaných doručení. Posielanie štruktúrovaných správ. Acknowledgement – potvrdzovanie správ.
  • Utorok 31.10.2023 Cvičenie 19 – Apache Kafka – distribuovaný commit log a message broker. Základné koncepty – topicy, skupiny konzumentov, offsety. Produkovanie a konzumovanie správ. Škálovanie v Kafke a failover.

Blok: Aktorový model

Zdroje sú v separátnom Robovom portáli.

  • Štvrtok 2. 11. 2023 Cvičenie 20 – Aktorový model a Akka Typed v jazyku Java a štýle Object-Oriented. Návrh aktorov, komunikácia medzi nimi: rozdeľovanie roboty a map-reduce. Návrh algoritmov pre aktory. Definovanie dátových typov pre správy a adaptovanie správ. Škálovanie aktorov, pooly a supervízia.
  • Piatok 3.11.2023 Cvičenie 21 – Aktorový model II: Distribuovaní aktori, akka cluster. Komunikácia v clusteri a vyhľadávanie aktorov