Hodnotenie predmetu sa udeľuje na základe obhajoby záverečných projektov. Študenti vypracujú minimálne dva projekty. Jeden projekt z paraleleného (vlákového) programovania a druhý z distribuovaného programovania (SOAP, Akka alebo message brokery).

Obhajoby sa budú konať v druhej polke novembra – pozrite sekciu záverečné projekty. Ak niekto neobháji pri prvej obhajobe niektoré z projektov, má možnosť obhajobu zopakovať začiatkom decembra.

Na druhý termín obhajob treba doniesť okrem základných dvoch projektov aj trestné projekty – jeden za každý neúspešne obhájený projekt z prvého termínu

Príklady:

  • Študent obháji v prvom termíne projekt pre možnosť „SOAP webservice (od kódu k WSDL)“ a neobháji paralelný kód. Na druhý termín príde s obhajobou projektu z paralelného programovania a projektom napr. z možnosti „Akka aktor“
  • Študent neobháji v prvom termíne ani jeden projekt Na druhý termín príde s obhajobou projektu z paralelného programovania a 3 projektami pre distribuovaný program teda každú z možností distribuovaného programovania