Na školskom Gitlabe budem zverejňovať úlohy riešené na cvičeniach

Obsah cvičení

Blok: Konkurentné programovanie I

Blok: Distribuované protokoly I

 • Utorok 28.9.2021 Cvičenie 4 – SOAP 1
  • Od webovej služby k WSDL. Tvorba webovej služby SOAP v Jave a JAX-WS 2.0. Nástroj SoapUI. 
  • Robova stránka
 • Štvrtok 30.9.2021 Cvičenie 5 – SOAP 2
  • Od WSDL k webovej službe. Tvorba WSDL v prostredí Eclipse. Generovanie serverovského kódu.
  • Robova stránka

Blok: Konkurentné programovanie II

Blok: Aktorový model I

Zdroje sú v separátnom Robovom portáli.

 • Štvrtok 14.10.2021 Cvičenie 11 – Aktorový model a Akka Typed v jazyku Java a štýle Object-Oriented. Návrh aktorov, komunikácia medzi nimi: rozdeľovanie roboty a map-reduce. Návrh algoritmov pre aktory. Definovanie dátových typov pre správy a adaptovanie správ
 • Piatok 15.10.2021 Cvičenie 12 – Aktorový model II: škálovanie aktorov, pooly a supervízia.

Blok: Konkurentné programovanie III

Blok: Reaktívne programovanie

Blok: Aktorový model II

Zdroje sú v separátnom Robovom portáli.

 • Piatok 29.10.2021 Cvičenie 18 – Message Brokery pre výmenu správ v distribuovaných systémoch. Všeobecný prehľad, architektúra. RabbitMQ ako štandardizovaný broker. Základné koncepty pre RabbitMQ – exchange, queues. Producenti a konzumenti správ.

Blok: Message Brokery

Zdroje sú v separátnom Robovom portáli 

 • Utorok 2.11.2021 Cvičenie 19 – Aktorový model III: distribuovaní aktori, akka cluster. Komunikácia v clusteri a vyhľadávanie aktorov – samoštúdium
 • Štvrtok 4.11.2021 Cvičenie 20 – RabbitMQ – komplexné smerovanie správ. Failover – manažment zlyhaných doručení. Posielanie štruktúrovaných správ. Acknowledgement – potvrdzovanie správ.
 • Piatok 5.11.2021 Cvičenie 21 – Apache Kafka – distribuovaný commit log a message broker. Základné koncepty – topicy, skupiny konzumentov, offsety. Produkovanie a konzumovanie správ. Škálovanie v Kafke a failover.